Hovedseksjon

FAU

FAU består av klassekontaktene. Leder, nestleder, sekretær, kasserer og driftsstyrets representanter velges på høstens første møte. Det er normalt månedlige møter. FAU's viktigste oppgave, er å bidra til en aktiv, inkluderende skole i nærmiljøet. FAU behandler saker som meldes inn via klassekontaktene i tillegg til at de viderebringer saker fra foreldrene til skolens driftsstyre og administrasjon/ledelse og omvendt. Saker vedrørende enkeltepisoder / hendelser rundt elev, klasse eller lærer tas ikke opp på FAU-møter. Slike saker tas direkte opp med skolens ansatte, sosiallærer eller skolens ledelse.

Klassekontakter

Klassekontakter velges ved skoleårets første foreldremøte etter oppstart om høsten, normalt 1 klassekontakt i hver klasse og 1 FAU-kontakt. Kontaktlærer er ansvarlig for at det velges klassekontakter, og at det gis informasjon om hvem som er valgt til skolens kontor.

Klassekontaktens ansvar

Klassekontakten skal samarbeide med kontaktlærer og de øvrige lærerne om å skape et godt miljø der elevene trives og der det er gode forutsetninger for læring. Klassekontakten er klassens kontaktledd i forhold til klasselærer og i forhold til FAU. Klassekontakten skal være foreldrenes bindeledd i forhold til lærer/ skolen og kan på vegne av klassen/ foreldrene ta opp saker som angår hele klassen. Klassekontakten skal ved første foreldremøte samle inn kontaktinformasjon på alle foresatte. Ferdig utfylt skjema leveres klasselærer som distribuerer det. Klassekontakten skal samarbeide om ulike arrangementer med kontaktlærer. Dette kan for eksempel være foreldremøter, sesongavslutning, vennegrupper, 17- mai - arrangement (3. trinn) og andre aktiviteter som krever innsats fra foreldrene. Klassekontakten skal informere foreldrene om vedtak/aktivitet fra FAU. I tillegg bør det informeres om viktigheten av vennegrupper/sosiale arrangementer. Klassekontaktene har ansvar for klasse-kassen på trinnet, dersom det finnes, som disponeres sammen med kontaktlærer.

Vervet med å være klassekontakt bør gå på omgang, slik at ansvaret og jobben fordeles på flere/alle foreldre i løpet av skoletiden. Det er ikke noe i veien for at oppgaver fordeles på andre i foreldregruppen, for eksempel slik at sosiale arrangement fordeles på grupper ved årets oppstart, med felles ansvar for gruppen. Inn i denne fordelingen kan en da også kunne legge sesongavslutninger.

Forslag til aktivitet vennegrupper

Klassen bestemmer på foreldremøte ved skoleårets oppstart hvordan de ønsker å organisere de sosiale arrangementene i løpet av skoleåret. Dette kan være lagt opp som tradisjonelle familiegrupper/vennegrupper som går på omgang hvor barn og hhv foreldre på en enkel måte samles privat. Særlig de yngre klassetrinnene har positiv erfaring fra denne type arrangement. Aktivitetene kan også legges opp som fellesarrangement med hele klassen, i eller utenfor skolens område. Dette kan være utfart i skogen, ski- og skøytekvelder, kino, pizzakveld etc, eller arrangement som tar opp elementer fra undervisningen, som strikkekvelder, mattekveld med spill, bokvake og naturfaglige utfarter. Noen har også positive erfaringer med at samme gruppe fungerer sammen over flere perioder, eller at en har egne arrangement beregnet bare for gutter/jenter. Vennegrupper har viktig betydning for klassens miljø. Det positive med vennegrupper er at barn og foreldre knytter kontakter utenom dem en normalt har kontakt med. Dette har vist seg særlig å ha betydning når barna blir noe eldre, og får større nedslagsfelt, for eksempel på ungdomskolen.

Nye elever og foreldre i klassen

Klassekontaktene oppfordres til å ta kontakt med nye foreldre som ikke kjenner skolen og nærmiljøet fra tidligere. Dette kan i tillegg til å være en hyggelig velkommen til oss – samtale, også være nyttig informasjon om ulike forhold som hvor man finner informasjon samt aktiviteter på fritiden.

Denne informasjon er en del av dokumentet "Velkommen som klassekontakt ved Svarttjern skole. Vil du lese hele dokumentet, klikk på linken nedenfor.

6 tips til foreldre

1. Hjelp barnet ditt til å lage lekeavtaler på kryss og tvers av trinnet
2. Snakk ikke negativt om andre barn eller deres foreldre
3. Tenk deg om før du kritiserer folk i media /TV foran barna
4. Gjennomfør en inkluderende bursdagspolitikk
5. Oppmuntre barnet ditt til å ta den svakes/ utsattes parti
6. Vær åpen for at ditt barn også kan være en mobber.
Søk hjelp i stedet for å gå i forsvar!

FAU SVARTTJERN

Medlemmer FAU:

1A Aysun Uzun (leder) 

1B Sjur Midtervoll

1C Marco Christofer D'Amore

2A Jamie Yvonne Engen

2B Elyas Hassanzadeh Haghighi

2C Jurgita Fjugstad

3A Maylen Vanghagen

3C Raisa Rehman