Hovedseksjon

Strategisk Plan 2023

Vi vil sikre at vi i jobber i tråd med læreplanen (LK20). Det skal vi bl.a. gjøre ved å lage maler for planlegging, som tydeligere og i større grad viser til føringene og premissene som læreplanen bygger på. 

Det er viktig at vi har god oversikt over elevens faglige utvikling. Vi vil derfor se nøye på våre oversikter som viser elevprogresjon. Vi vil undersøke om disse skjemaene (elevkompass) trenger revidering og justering. Ledelsen vil undersøke hvordan planer for leseopplæring brukes i praksis ved å observere undervisningen.

Skolen skal gi intensiv opplæring ved behov.  Vi må organiserer oss på en måte som fordeler ressurser rettferdig og som frigjør ressurser til intensive kurs og andre nødvendige elevrettede tiltak. Det betyr at vi skal løse opp noen strukturer som i dag er knyttet til en bestemt klasse og ikke et trinn. Vi tror det også vil bidra til felles ansvars- og lagfølelse blant ansatte

I 2023 skal Aktivitetsskolen særlig fokusere på læringsstøttende aktiviteter. Det betyr at vi må skal legge til rette for samarbeid og læring for de ansatte på tvers av baser og klassetrinn.

Elevene våre skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø. I vår profesjonsfellesskap skal vi jobbe systematisk med begrepet “Fellesskapende didaktikk”. Fellesskapende didaktikk knytter skolens kjernevirksomhet - undervisning - sammen med nyere teori og forskning om mobbing. Teorien tar utgangspunkt i en definisjon av mobbing som “handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og hindrer muligheten til medvirkning”. Gjennom en systematisk fellesskapsorientert klasseromsdidaktikk kan vi forebygge mobbing. Det er viktig at foresatte er informert om vår tilnærming og forståelse av mobbebegrepet. Vi vil informere foresatte i et foreldremøte.

(Profil til Svarttjern skole)

Vennlig hilsen
Svarttjern skole

 

Strategisk plan Svarttjern skole