Permisjonsreglement

Søknad om timefravær eller en dag skrives i meldingsboka/skolemelding og leveres kontaktlærer. 

 

Slik søker du:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

 

Skjemaet sendes:

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

 

Svarttjern skole følger

Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen 

 

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende.