Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Oslo kommune å:

  • styrke det lokale selvstyret
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens ressurser
  • gi brukerne og de ansatte en reell innflytelse på skolens virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Driftsstyret er plassert mellom direktøren for Utdanningsetaten (UDE) og skolens rektor. Rektor er styrets sekretær.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet, og hovedansvarsområdene er;

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering


Faste medlemmer av skolens driftsstyre 2024:
Bodil Nordvik, leder av driftsstyret, ekstern 
Ayzyn Uzun, nestleder, foresatt
Jurgita Fjugstad, foresatt
Pia Wirum, ekstern 
Karl Henrik Storhaug Reinås, ekstern
Eli Størksen, ansatt 
Laila Kristiansen, ansatt