Hovedseksjon

Svarttjern Pluss

Bilde fra tur

I august 2017 startet de første elevene i Svarttjern Pluss, skolens byomfattende gruppe. Pluss er en klasse med seks elever med autismespekterforstyrrelser og behov for helhetlig tilbud gjennom hele skoledagen.

Alle elevene får en individuell opplæringsplan med målsettinger tilpasset elevens ferdigheter og behov, men vi etterstreber skolens moto: «Små barn, store muligheter».

Vi ønsker at de elevene som har glede av det skal få en tilknytting til en ordinær klasse. De vil da få muligheten til å være med på aktiviteter sammen med klassen med støtte av personalet i Plussgruppen. Det er også muligheter for mindre grupper hvor elever fra den ordinære gruppen kan delta sammen med Pluss.

Skoledagen i Plussgruppen skal være tydelig og forutsigbar for elevene. Vi er opptatt av at de skal føle seg trygge og kjente slik at de kan bruke energien sin på å lære.

Svarttjern Pluss er byomfattende, og det er Utdanningsetaten som til enhver tid avgjør inntak av elever ut i fra søknader og PP-tjenestens sakkyndige vurderinger. Ta kontakt med Svarttjern skole dersom dere lurer på om Pluss kan være ett tilbud for deres barn, og besøk kan avtales. Søknadsfrist er 1. desember.