Særskilt norskopplæring

2.8

Opplæringsloven § 2-8 og 3-12 om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, fastslår:

 

Elever i grunnskolen/vidargående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norsk-opplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringa i skolen. 

Særskilt norskopplæring tilbys elever som har svake ferdigheter i norsk og ikke kan følge undervisningen på norsk. 

 

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Når eleven kan nok norsk, skal eleven ikke lenger få særskilt språkopplæring.

 

Hva skjer? 

Skolen kartlegger elevenes ferdigheter i norsk.

Skolen sender forhåndsvarsel til eleven/foresatte. Eleven/foresatte får mulighet til uttale seg innen en bestemt frist.

Skolen fatter vedtak og sender vedtaket til eleven/foresatte. Vedtak om særskilt norskoppllæring.

Språkopplæring kan ikke fattes dersom eleven/foresatte har svart at de ikke ønsker

Særskilt språkopplæring. Eleven følger da vanlig opplæring i norsk.

Eleven/foresatte kan klage på vedtaket.